Vedtekter


VEDTEKTER FOR MOTORSYKKELKLUBBEN BORN TO BE FREE.

Sist endret 27/2-2011

Stiftet 20.juni 1989

Org. Nr. 987 968 613

 

§1 Formål

Klubben skal gjennom samarbeid og kameratskap fremme et sunt motorsykkelmiljø både innad og utad. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

§2 Tilslutning

Klubben skal være tilsluttet Norsk Motorcykkel Union.

§3 Medlemmer

Enhver som innordner seg klubbens lover kan, etter 6 til 12 måneders prøvetid, tas opp som medlem etter behandling i styret. Styret skal ha et flertall på minst 2/3 før et nytt medlem opptas. Prøvetiden kan behovsprøves ned mot inntil 6. måneder.

Alle medlemmer har en stemme på årsmøte.

Har et medlem grovt forbrutt seg mot klubbens lover kan medlemmet utestenges helt eller delvis for kortere eller lengre perioder. Et slikt vedtak kan ankes til klubbens årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

Det kreves 2/3 flertall før vedtaket kan fattes.

§4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis, innen 28. februar. Skyldig kontingent må betales innen 1 måned. For nye medlemmer som betaler etter 1. oktober vil kontingenten også gjelde for påfølgende år.

§5 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år i januar/februar måned og innkalles med minst 2 ukers varsel. Årsmøte behandler:

 • Pt.1 Årsmelding.
 • Pt.2 Regnskap i revidert stand.
 • Pt.3 Kontingent/Budsjett.
 • Pt.4 Innkomne forslag.
 • Pt.5 Valg av styre, jfr. Paragraf 8.
 • Pt.6 Valg av eventuelle spesialgrupper, treffutvalg, div. komiteer. Valg foretas skriftlig hvis det er flere enn 1 kandidat eller minst 1 medlem som krever det. Forslag må være sendt styret senest 7 dager før årsmøtet. For sent innkomne forslag behandles ikke. De vedtak som fattes må være i samsvar med NMCU`s lover.

§6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer med minst 2 ukers varsel.

§7 Medlemsmøtet

Medlemsmøter holdes første onsdag i hver måned.

§8 Styret

Klubben skal ledes av et styre bestående av:

 • President
 • Vice President
 • Sekretær
 • Kasserer
 • 3 Styremedlemmer.

Styret velges for en periode på 2 år.

Styremedlemmer velges hvert år.

President, Vice-President, Kasserer og Sekretær velges vekselsvis hvert annet år.

Dersom det opprettes en junior-avdeling, skal dette bli en egen gruppe i klubben og styret skal utvides med minst en person fra denne.

§9 Styrets arbeid

 • Pt.1 President skal ha den daglige ledelsen av klubben. Han/hun leder styrets arbeid og klubbens møter hvis ikke annet er bestemt.
 • Pt.2 Vice-President fungerer som leder under dennes fravær, og overtar som leder dersom denne faller fra eller skulle være uskikket for videre ledelser.
 • Pt.3 Sekretær skal føre protokoll/referat fra alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han/hun skal i samråd med klubbens leder føre klubbens korrespondanse og være klubbens arkivar. Sekretær oppdaterer klubbens medlemsregister.
 • Pt.4 Kassereren fører klubbens regnskap. Klubbens midler innsettes i bank og disponeres av kasserer. Regnskapsbilag skal attesteres av President/Vice President.
 • Pt.5 Styremedlemmer pålegges de oppgaver som styret bestemmer. For eksempel.
  • Kjøkkentjeneste
  • Ansvar for verksted/dugnad.
  • Treff ansvarlig.
 • Pt.6 Styret oppnevner etter behov nødvendige utvalg/komiteer for spesialoppgaver.
 • Pt.7 For vedtak må styret ha simpelt flertall.
 • Pt.8 Alle i styret har møteplikt til styremøtene. Har noen problemer med å møte opp på styremøtene skal dette meldes fra til andre i styret. Har et styremedlem uten gyldig grunn ikke møtt på tre påfølgende styremøter, utvises dette medlemmet fra styrevervet p.r. brev. Nytt styremedlem velges på et ekstraordinært årsmøte.

§10 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§11 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslaget er ført opp på sakslisten. Om oppløsningen blir vedtatt holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere, og for at klubben skal kunne oppløses kreves også her 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning og vedtas på samme måte som andre lovendringer. I tilfelle oppløsning overføres klubbens aktiva til NMCU`s fordeling i samme region.